Οικονομική Ενίσχυση

Υποτροφίες

Στόχος του πακέτου εργασίας είναι η απονομή υποτροφιών σε φοιτητές ΕΚΟ. Οι υποτροφίες διατίθεται για τη στήριξη φοιτητών ΕΚΟ για τους οποίους η εξασφάλιση οικονομικής ενίσχυσης αποτελεί προϋπόθεση για τις σπουδές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. : Οι υποτροφίες χορηγούνται για διάστημα εννιά (9) μηνών για τουλάχιστον 50 φοιτητές κάθε έτους. Επισημαίνεται ότι οι υποτροφίες χορηγούνται σύμφωνα με τις επιταγές της πρόσκλησης.