Συμβουλευτική Υποστήριξη- Συμβουλευτική Σπουδών

Αντικείμενο της συμβουλευτικής σπουδών είναι η ανάπτυξη της αυτογνωσίας και της αυτοεπίγνωσης των φοιτητών. Θα διερευνηθούν πιθανές κατευθύνσεις σπουδών σε συνάρτηση με τα ενδιαφέροντα τους. Στη συνέχεια η κοινωνική λειτουργός μέσα από συνεδρίες παραθέτει εναλλακτικές κατευθύνσεις και δημιουργεί ένα μεσοπρόθεσμο πλάνο ανάπτυξης.

Στο πεδίο της εκπαίδευσης ο/η Κοινωνικός/ή Λειτουργός επιδιώκει την πρόληψη, την επίλυση και την αποφυγή υποτροπής των προβλημάτων που αναφύονται κατά τα φοιτητικά χρόνια τόσο ατομικά όσο και στην πανεπιστημιακή κοινότητα και τα οποία επιδρούν στην προσαρμογή, στην τακτική φοίτηση των νέων, στην επίδοσή τους καθώς και στην έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους.  Ο/η Κοινωνικός/ή λειτουργός επιδιώκει την ένταξη και την υποστήριξη της φοίτησης των νέων με αναπηρίες (ψυχικές, σωματικές, μαθησιακές δυσκολίες), με προέλευση από μειονότητες και άλλες ευάλωτες και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες (άνεργοι, χρήστες, άποροι, πρόσφυγες κ.α.).

Μέριμνα του επαγγελματία είναι η εκτίμηση και παρακολούθηση κοινωνικών και ψυχοσυναισθηματικών αναγκών του πληθυσμού των φοιτητών/φοιτητριών που εξυπηρετεί καθώς και η κοινωνική συμμετοχή τους, η ενδυνάμωση και η διαχείριση δυσλειτουργικών καταστάσεων  και καταστάσεων κρίσης και τέλος, η αναγνώριση των δυνατών σημείων που υπάρχουν στην κάθε περίπτωση.  

H συμβουλευτική σπουδών βοηθά τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να αντεπεξέλθουν στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η ατομική συμβουλευτική έχει τη μορφή ατομικών συναντήσεων. Ο ωφελούμενος στα πλαίσια της συμβουλευτικής σπουδών έχει τη δυνατότητα να συζητήσει τα  θέματα που τον απασχολούν, όπως δυσκολίες στην επιλογή σπουδών, κατεύθυνσης,  στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την ακαδημαϊκή πορεία.  Μέσω της ατομικής συμβουλευτικής  ο/η φοιτητής/τρια  έχει τη δυνατότητα να ανακαλύψει τις προσωπικές  κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες  και να τα συνδυάσει με τις υπάρχουσες ευκαιρίες που έχει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η  συμβουλευτική διαδικασία βοηθά στη διαμόρφωση και προσέγγιση των στόχων, στον σχεδιασμό, στην ανακάλυψη των κινήτρων, στην  αντιμετώπιση των αναγκών που ανακύπτουν, στην προσαρμογή στο ακαδημαϊκό περιβάλλον και στην ανταπόκριση  στις απατήσεις του. Στόχος είναι η υλοποίηση ενός ατομικού σχεδίου, το οποίο θα βοηθήσει στη μέγιστη δυνατή επίδοση και έπειτα στην έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών.

Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και διατηρούν απόλυτα το προσωπικό απόρρητο τηρώντας τις κείμενες νομοθεσίες (GDPR).

 

Πληροφορίες επικοινωνίας:

Φωτεινή Παπαδοπούλου- Κοινωνική Λειτουργός

Ωράριο Λειτουργίας: 08:30- 16:30 (Δευτέρα έως Παρασκευή)

Τηλ. Επικ.: 2510462295

E-mail: eko@teiemt.gr  &  fpapad@emt.ihu.gr