Υποτροφίες

Υποτροφίες

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΔΙ.ΠΑ.Ε. προκηρύσσει την χορήγηση εκατό (100) Υποτροφιών σε προπτυχιακούς/-ές των Σχολών και των Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Καβάλας) του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση, στα πλαίσια της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου», μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία.

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές/φοιτήτριες, έχουν τη δυνατότητα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την λήψη μηνιαίας υποτροφίας στο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, και συγκεκριμένα και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 01/10/2020 έως 30/06/2021.

Συνολικά καλύπτεται χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών. Τα μηνιαία τροφεία ορίζονται στο ποσό των εκατό ευρώ (100,00 €). Επισημαίνεται ότι προκηρύσσονται 100 υποτροφίες σε φοιτητές/ φοιτήτριες Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων -ΕΚΟ- (κατηγορίες χαμηλών εισοδηματικών κριτηρίων ή και ΑΜΕΑ) οι οποίες αποσκοπούν να στηρίξουν φοιτητές για τους οποίους η εξασφάλιση οικονομικής ενίσχυσης αποτελεί προϋπόθεση για τις σπουδές στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας βάσει εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/φοιτήτριες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση προς το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε (Πανεπιστημιούπολη Καβάλας) που βρίσκεται στην διεύθυνση Αγ. Λουκάς, κα. Μπάντζιου Κωνσταντίνα, προκειμένου να εγγραφούν ως υποψήφιοι για μία από τις είκοσι Υποτροφίες που αντιστοιχούν του εκάστου Τμήματος της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας, έως και τις Δευτέρα 12/04/2021 και ώρα 12:00 μ.μ.. Πάνω στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το τμήμα και ο αριθμός μητρώου του υποψηφίου. Με την κατάθεση του φακέλου ο φοιτητής θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και θα υπογράφει σε σχετική λίστα δηλώνοντας τα ίδια προαναφερόμενα στοιχεία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω Πρόσκληση καλούνται να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:

 1. Αίτηση Υποψηφιότητας,
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,
 3. Εκκαθαριστικό των γονέων ή εκκαθαριστικό του φοιτητή/φοιτήτριας αν υποβάλει μόνος του φορολογική δήλωση για εισοδήματα της χρήσης 2019.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 η οποία να αναφέρει ότι:  
  • Δεν λαμβάνουν υποτροφία από οποιαδήποτε άλλη πηγή,
  • Τα στοιχεία που προσκομίζουν είναι ακριβή και αληθή και
  • παρέχουν τη συναίνεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλουν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, με σκοπό τον έλεγχο των δικαιολογητικών, την κατάταξη των υποψηφίων, για την ανάδειξη των τελικών δικαιούχων. Επίσης, παρέχουν τη συναίνεσή τους για την λήψη γνώση των προσωπικών τους δεδομένων από τους συνυποψηφίους τους, στο πλαίσιο άσκησης των δικαιωμάτων βάσει του άρθρου 5 του ν. 2690/1999.

Στο τέλος κάθε ημέρας υποβολής, το γραφείο φοιτητικής μέριμνας θα καταθέτει τους κλειστούς φακέλους στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε (Πανεπιστημιούπολη Καβάλας).

Στο τέλος της περιόδου υποβολής, ο ΕΛΚΕ, αφού παραλάβει από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας τη λίστα με το σύνολο των αιτήσεων, στη συνέχεια θα διαβιβάζει στην αρμόδια επιτροπή του κάθε τμήματος τα στοιχεία των αιτούντων φοιτητών για έλεγχο του κριτηρίου της επιτυχούς εξέτασης στο 50% των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Να ανήκουν σε κατηγορία ΕΚΟ.
 2. Να έχει λάβει χώρα επιτυχής εξέταση των υποψήφιων προπτυχιακών υποτρόφων στο 50% των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του τμήματός τους, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας εξεταστικής περιόδου πριν την υποβολή της αίτησης για υποτροφία. 
 3. Οι υποτροφίες θα απονέμονται με βάση το εισόδημα των φοιτητών/φοιτητριών, ξεκινώντας από το χαμηλότερο εισόδημα. 
 4. Προτεραιότητα θα δοθεί στους προπτυχιακούς φοιτητές του 4ου έτους με φθίνουσα σειρά προς το 1ο έτος φοίτησης. Η επιλογή των υποψηφίων της παραπάνω Πρόσκλησης θα γίνει από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε (Πανεπιστημιούπολη Καβάλας), κατόπιν εισήγησης τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης κάθε Τμήματος, η οποία θα οριστεί από την Συνέλευση του οικείου Τμήματος.
Το πλήρες κείμενος της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, μπορείτε να κατεβάσετε από αυτόν τον σύνδεσμο.