Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μικροεξοπλισμού στο πλαίσιο του υποέργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»

Δημιουργήθηκε στις Δευτέρα , 04 Φεβρουαρίου  2019 12:16

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του, που αφορά σε ανάθεση προμήθειας μικροεξοπλισμού, με τη διαδικασία της «Απευθείας Ανάθεσης», συνολικής ανώτατης προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο του Υποέργου (01) με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5030939 στον Άξονα Προτεραιότητας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ » του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και κωδ. MIS 5030939.