Επιτυχόντες υπότροφοι ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

πίνακας επιτυχόντων υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2019 - 2020

Η ομάδα υποστήριξης παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Δι.Πα.Ε. (πανεπιστημιούπολη Καβάλας), στον άξονα προτεραιότητας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού́,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ανακοινώνει τον πίνακα επιτυχόντων υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2019 - 2020.

Μπορείτε να καταβάσετε στον υπολογιστή σας το αρχείο pdf από αυτόν το σύνδεσμο.