Οικονομική Ενίσχυση-Πρόσκληση Εκδήλ. Ενδιαφέροντος

Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος» προκηρύσσονται εκατόν τριάντα οκτώ (138) υποτροφίες σεεγγεγραμμένoυς προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων /ΕΚΟ(κατηγορίες χαμηλών εισοδηματικών κριτηρίων ή και ΑΜΕΑ) των Σχολών και των Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας.
Οι υποτροφίες αφορούν το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022, και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 01/10/2021 έως 30/06/2022 με ποσό έκαστης υποτροφίας εννιακοσίων ευρώ (900,00 €), το οποίο θα δοθεί άπαξ σε αυτούς που επιθυμούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο ηλεκτρονικά με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και την Πέμπτη 30/06/2022 και ώρα 23:59 στην ηλεκτρονική διεύθυνση ipotrofies@emt.ihu.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στους κ. Δημήτριο Παλαντζιάν και κα. Κωνσταντίνα Μπάτζιου, Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε (Πανεπιστημιούπολη Καβάλας) από 11:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.- από Δευτέρα έως Παρασκευή, Αγ. Λουκάς στο τηλ. 2510-462361,362,363 και στο emailipotrofies@emt.ihu.gr.
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, μπορείτε να κατεβάσετε από αυτόν τον σύνδεσμο.